Η σύμβαση του ταξιδιού πραγματοποιείται με την εταιρία ΕΣΙΝΕΣΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ &
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ, με διακριτικό τίτλο ESINESS TRAVEL, και που δεσμεύεται να σας
προσφέρει τις υπηρεσίες που αποτελούν μέρος του ταξιδιού σας, και εσάς, του Πελάτη
(εφεξής οΤαξιδιώτης).
Μια κράτηση θεωρείται έγκυρη μόνο εφόσον καταβληθεί το σχετικό προ συμφωνηθέν
τίμημα εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος και λάβετε την επιβεβαίωση των
υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας μας
(reservations@esiness.gr). Τότε μόνο υπάρχει σύμβαση ανάμεσα στον Ταξιδιώτη και την
ESINESS TRAVEL. Οι αναφερόμενοι όροι συμμετοχής επιβάλλονται στην ESINESS
TRAVEL από τους επιμέρους προμηθευτές.
Η δήλωση της συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Esiness Travel σημαίνει την
ταυτόχρονη αποδοχή των παρακάτω Γενικών Όρων Συμμετοχής.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Για τις υπηρεσίες που προσφέρονται, η Esiness Tarvel χρησιμοποιεί διάφορα μέσα όπως
πλοία και άλλα μεταφορικά μέσα, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία και άλλους
φορείς στους οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο. Η Esiness Travel δεν διαθέτει το δικό του
στόλο πλοίων ούτε τα δικά του ξενοδοχειακά συγκροτήματα προκειμένου να ευθύνεται για
τη σωστή ή μη λειτουργία τους. Ο ρόλος της Esiness Travel είναι καθαρά μεσολαβητικός
με σκοπό την παροχή υπηρεσιών προς τους Ταξιδιώτες και δεν ευθύνεται σε καμία
περίπτωση για ανωμαλίες που ενδέχεται να προκύψουν, τις οποίες δεν είναι σε θέση να
προβλέψει ή/και να ελέγξει με τρόπο αποτελεσματικό όπως και, μεταξύ άλλων:
• Ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες,
επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας.
• Οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να προκληθούν από απρόβλεπτες καταστάσεις ή
γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, πραξικοπήματα,
πολέμους, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες και οποιαδήποτε άλλη παρόμοια κατάσταση.
• Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή
ταξιδιωτικών εγγράφων κι οποιεσδήποτε συνέπειες από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη
πράξη.
Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί ο Ταξιδιώτης οφείλει να ενημερώσει γραπτώς
την Esiness Travel το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να δοθεί χρόνος στην εξεύρεση
λύσεως του προβλήματος. Οποιαδήποτε διαμαρτυρία ή απαίτηση ή παράπονο πρέπει να
απευθύνεται προς την Esiness Tarvel άμεσα συνοδευόμενη από τα σχετικά έγγραφα και
δικαιολογητικά, και όχι αργότερα από διάστημα 10 εργάσιμων ημερών.
Σε επιστολές που θα αποσταλούν μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας η Esiness
Travel διατηρεί το δικαίωμα να μην απαντήσει.
Η Esiness Travel δεν θα έχει καμία απολύτως ευθύνη αποζημίωσης για ζημιές που τυχόν
προκληθούν στον Ταξιδιώτη εφόσον οι ζημιές αυτές προέρχονται από πράξεις ή
παραλείψεις: α) του ίδιου του πελάτη, β) τρίτου προσώπου ξένου προς την παροχή των
υπηρεσιών που προβλέπονται στη σύμβαση και που οι συμβαλλόμενοι δεν θα μπορούσαν
να τις προβλέψουν ή να τις αποφύγουν, γ) από ανωτέρα βία.
Σε κάθε περίπτωση, η Esiness Travel θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και θα
προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια στο μέτρο των δυνατοτήτων της, ούτως ώστε τέτοιες
καταστάσεις να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
Για όλους τους Ταξιδιώτες απαιτείται η κατοχή ισχύοντος διαβατηρίου ή ταυτότητας.
Ο κάθε Ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την έκδοση, την ισχύ, την εγκυρότητα και τη
θεώρηση των ταξιδιωτικών του εγγράφων (διαβατηρίων, αδειών παραμονής και εργασίας
κ.α.), που απαιτούνται για την αναχώρηση, διέλευση και παραμονή στις χώρες που
περιλαμβάνει το ταξίδι, καθώς και για την επιστροφή τους (για όσους χρειάζεται) στην
Ελλάδα.
Οι Ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και πρέπει να
τα εποπτεύουν ανελλιπώς σε όλο το ταξίδι για την ασφάλεια και συμπεριφορά τους.
Επίσης, είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη προσέλευσή τους στους τόπους συγκέντρωσης
των διάφορων εκδηλώσεων τους προγράμματος ( μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές,
γεύματα κ.α.).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πολλά ταξίδια ενδέχεται να προκαλέσουν διαταραχές στη φυσιολογική
λειτουργία του οργανισμού των Ταξιδιωτών, η Esiness Travel ουδεμία ευθύνη φέρει.
Συνιστούμε στους Ταξιδιώτες να συμβουλεύονται τον γιατρό τους ή το αρμόδιο Υγειονομικό
κέντρο πριν το ταξίδι τους, ιδιαίτερα για άτομα τρίτης ηλικίας. Λόγω συχνών αλλαγών των
περιοχών επιδημιών, συνιστούμε πάντα να επικοινωνείτε με την Υγειονομική Υπηρεσία της
περιοχής σας.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ
Για την έγκυρη εγγραφή και συμμετοχή σε ένα ατομικό ταξίδι ο Ταξιδιώτης πρέπει να
καταβάλει το ποσό της προκαταβολής που αναφέρεται στο έγγραφο επιβεβαίωσης
κράτησης που αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον Ταξιδιώτη εντός της αναγραφόμενης σε
αυτό προθεσμίας, ενώ το υπόλοιπο που αναγράφεται στο έγγραφο επιβεβαίωσης
κράτησης θα πρέπει να εξοφληθεί το αργότερο μέχρι και 30 ημέρες πριν την αναχώρησή
του. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με πληρωμή της
ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνουν την Esiness Travel να δεσμεύει θέσεις. Η
πληρωμή και εξόφληση του ποσού μπορεί να γίνει είτε με κατάθεση σε έναν από τους
Τραπεζικούς Λογαριασμόυς της Esiness Travel είτε με τη χρέωση της πιστωτικής κάρτας
του Ταξιδιώτη. Στην πρώτη περίπτωση είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική αποστολή (με email)
αντίγραφου του αποδεικτικού κατάθεσης της τράπεζας στην οποία έγινε η κατάθεση
με αναφορά του ονόματος του καταθέτη. Στη δεύτερη περίπτωση είναι απαραίτητη η
επισύναψη εξουσιοδότησης για τη χρέωση πιστωτικής κάρτας με την υπογραφή του
κατόχου της κάρτας.

ΤΙΜΕΣ
Εάν ο Ταξιδιώτης επιθυμεί παράταση διαμονής ή αλλαγή επιπρόσθετη υπηρεσία που είναι
διαφορετική, η διευθέτησή της απαιτεί την καταβολή €30 ανά αλλαγή/ανά άτομο σαν
λειτουργικό κόστος διεκπεραίωσης, πέραν της επιβάρυνσης που θα προκύψει από την
αλλαγή ή υπηρεσία (επιβάρυνση διαφοράς ναύλου, κόστος επιπλέον υπηρεσιών). Το
ποσόν των €30 ανά αλλαγή/ανά άτομο απαιτείται και για κάθε αλλαγή/παράταση από την
διαμονής σε ξενοδοχεία ή πρόσθετης υπηρεσίας, εφόσον τέτοια αλλαγή είναι εφικτή.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Παιδιά 2 – 12 ετών πληρώνουν συνήθως μειωμένο κόστος διαμονής, σε περίπτωση που
μένουν στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς τους και μειωμένο εισιτήριο σε εκδρομές και
διάφορες δραστηριότητες.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Για την εξασφάλιση ξενοδοχείων και άλλων απαραίτητων υπηρεσιών, η Esiness Travel
μπορεί να πληρώνει σημαντικά ποσά πριν από την πραγματοποίηση των ταξιδιών και να
δεσμεύεται με συγκεκριμένες υποχρεώσεις αποζημίωσης σε περίπτωση μερικής ή ολικής
ακύρωσης. Γι’ αυτό και είναι με τη σειρά της υποχρεωμένη να παρακρατήσει ολόκληρη την
προκαταβολή ή και να ζητήσει συμπληρωματική πληρωμή σε περίπτωση άκαιρης
ακύρωσης.
Η Esiness Travel καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποφευχθούν οι
χρεώσεις/ακυρωτικά όταν η ακύρωση προκύπτει από ασθένεια, ατυχήματα, ιατρικές
εξετάσεις και παρόμοιους λόγους, οι οποίοι δεν δημιουργούν προϋποθέσεις ακύρωσης
σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας χωρίς παρακράτηση των ακυρωτικών.

ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Για ταξιδιωτικές υπηρεσίες τα ακυρωτικά ισχύουν ως ακολούθως:
Κρατήσεις ξενοδοχείων
Ακύρωση κράτηση 21-15 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης, ακυρωτικά 30% του ποσού
της συνολικής κράτησης.
Ακύρωση κράτηση 14-8 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης, ακυρωτικά 50% του ποσού
της συνολικής κράτησης.
Ακύρωση κράτηση 7-1 ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης, ακυρωτικά 75% του ποσού
της συνολικής κράτησης.
Ακύρωση κράτηση λιγότερο των 24ωρών πριν την ημέρα άφιξης ή μη εμφάνιση των
πελατών, ακυρωτικά 100% του ποσού της συνολικής κράτησης.

Το χρονοδιάγραμμα επιβεβαίωσης των κρατήσεων αναγράφεται στην επιβεβαίωση που
λαμβάνει ο ταξιδιώτης στο e-mail του τη στιγμή της κράτησης. Σε περίπτωση μη
εξόφλησης της κράτησης εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας η κράτηση ακυρώνεται
αυτόματα. Σε περίπτωση εξόφλησης μέσω πιστωτικής κάρτας αποστέλλεται αυτόματα
στον Ταξιδιώτη το Voucher της διαμονής το οποίο έχει υποχρέωση να επιδείξει κατά το
check in στο ξενοδοχείο.

AΣΦΑΛΙΣΗ
Η Esiness έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης,
σύμφωνα με την κοινοτική και ελληνική νομοθεσία (ΠΔ. 339/1996), που καλύπτει τυχόν
αξιώσεις πελατών. Aντίγραφο του ανωτέρω ασφαλιστηρίου συμβολαίου παραδίδεται στους
Ταξιδιώτες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον ζητηθεί.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ / ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Όλα τα χρησιμοποιούμενα από την Esiness Travel καταλύματα έχουν τη νόμιμη και σε ισχύ
άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους υποδοχής. Δεν
υπάρχει ενιαία διεθνής κατάταξη των ξενοδοχείων, εντούτοις, έχει γίνει αποδεκτή ή χρήση
των αστέρων και ισχύει ως εξής:
2* = Τουριστική
3* = Β΄ κατηγορία
4* = Α΄ κατηγορία
5* = Πολυτελείας
Τα δωμάτια στα περισσότερα ξενοδοχεία ανά τον κόσμο έχουν μελετηθεί ώστε να
φιλοξενούν δύο κλίνες. Ως εκ τούτου, συνήθως τα τρίκλινα δωμάτια είναι στην
πραγματικότητα δίκλινα με την προσθήκη μιας επιπλέον κλίνης. Ορισμένα ξενοδοχεία
δέχονται την προσθήκη και τέταρτης κλίνης προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι Ταξιδιώτες,
είναι όμως αυτονόητο ότι ο χώρος θα είναι αισθητά περιορισμένος. Συνήθως, τα δωμάτια
παραδίδονται στις 14:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 12:00 της ημέρας
αναχώρησης. Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης των μεμονωμένων Ταξιδιωτών στο
ξενοδοχείο, όπως για παράδειγμα μετά την ημέρα της προγραμματισμένης άφιξής τους,
και εφόσον δεν έχουν ενημερώσει σχετικά, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να διαθέσει και την
υπόλοιπη κρατημένη περίοδο εάν του ζητηθεί. Επομένως, τυχόν καθυστερήσεις
μεμονωμένων Ταξιδιωτών προς μακρινούς προορισμούς πρέπει να αναφέρονται στην
Esiness Travel, ώστε να ειδοποιούνται τα ξενοδοχεία στους κατά περίπτωση τόπους
προορισμού.
Επιπλέον υπηρεσίες των ξενοδοχείων που δεν αναγράφεται στο voucher ότι
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του δωματίου θα εξοφλούνται στο σημείο από το Ταξιδιώτη.
Αυτό ισχύει για την περίπτωση υπηρεσιών όπως χρηματοκιβώτιο, air condition,
αλκοολούχα ποτά κ.α. Υπενθυμίζουμε στους Ταξιδιώτες να εξοφλήσουν τυχόν
προσωπικούς λογαριασμούς πριν την αναχώρησή τους από το ξενοδοχείο. Σε καμία
περίπτωση η Esiness Travel δεν επιβαρύνεται τους προσωπικούς λογαριασμούς
Ταξιδιωτών.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η Esiness Travel και ο Ταξιδιώτης δεσμεύονται από κοινού να επιλύσουν με καλή πίστη
κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει. Σε περίπτωση οριστικής εξώδικης διαφωνίας,
εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα Δικαστήρια Λευκάδας.