Όροι συμμετοχής σε ταξίδι

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Συμμετοχής που διέπουν τα Ατομικά και Οργανωμένα ταξίδια της εταιρείας μας.

Η σύμβαση του ταξιδιού σας πραγματοποιείται με την εταιρία ΣΚΑΪΝΤΡΗΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε, που φέρει το διακριτικό τίτλο Skydream, και που δεσμεύεται να σας προσφέρει τις διάφορες υπηρεσίες που αποτελούν μέρος του ταξιδιού σας, και εσάς, του Πελάτη (εφεξής ο Ταξιδιώτης).

Μια κράτηση θεωρείται έγκυρη μόνο εφόσον καταβληθεί το σχετικό προσυμφωνηθέν τίμημα εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος και επιβεβαιωθούν οι υπηρεσίες μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας (sales@skydream.gr). Τότε μόνο υπάρχει σύμβαση ανάμεσα στον Ταξιδιώτη και το Skydream. Οι αναφερόμενοι όροι συμμετοχής επιβάλλονται στο Skydream από τους επιμέρους προμηθευτές. Οι κρατήσεις των αεροπορικών εισιτηρίων διέπονται από ειδικούς όρους οι οποίοι διαφέρουν από ναύλο σε ναύλο και σε αεροπορική εταιρία, τους οποίους αποστέλλει το Skydream και οφείλει να διαβάσει ο Ταξιδιώτης με την κράτηση και να τηρήσει έως τη λήξη του ταξιδιού του.

Η με οποιονδήποτε τρόπο δήλωση συμμετοχής σας σε ένα από τα ατομικά ή οργανωμένα ταξίδια του Skydream σημαίνει την ταυτόχρονη αποδοχή των παρακάτω Γενικών Όρων Συμμετοχής.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Για τη διοργάνωση των ταξιδιών του, το Skydream χρησιμοποιεί διάφορα μέσα όπως αεροπλάνα, πλοία και άλλα μεταφορικά μέσα, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία και άλλους φορείς στους οποίους δεν έχει άμεσο έλεγχο. Το Skydream δεν διαθέτει το δικό του στόλο πλοίων ή αεροπλάνων ούτε τα δικά του ξενοδοχειακά συγκροτήματα προκειμένου να ευθύνεται για τη σωστή ή μη λειτουργία τους. Ο ρόλος του είναι καθαρά μεσολαβητικός με σκοπό την παροχή υπηρεσιών προς τους Ταξιδιώτες και γι’αυτό οι ευθύνες του εντοπίζονται αμιγώς σε θέματα που αφορούν οργανωτικές αδυναμίες ή/και παραλείψεις του ιδίου του Skydream. Το Skydream σε καμία περίπτωση δεν κάνει κατάχρηση των ελαφρυντικών που συνεπάγεται ο μεσολαβητικός του ρόλος και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των Ταξιδιωτών. Ωστόσο, δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για ανωμαλίες που ενδέχεται να προκύψουν, τις οποίες δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή/και να ελέγξει με τρόπο αποτελεσματικό όπως και, μεταξύ άλλων:

  • Αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων κάθε μορφής. Το πρόγραμμα του εκάστοτε ταξιδιού έχει καταρτιστεί βάσει προγραμματισμένων/δημοσιευμένων δρομολογίων των αεροπορικών εταιριών που ίσχυαν κατά την έκδοσή του.
  • Ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες, αδυναμία προσαρμογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες (jetlag), υψόμετρο, επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας.
  • Οποιεσδήποτε δυσχέρεις που μπορεί να προκληθούν από απρόβλεπτες καταστάσεις ή γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, πραξικοπήματα, πολέμους, αεροπειρατείες, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες και οποιαδήποτε άλλη παρόμοια κατάσταση.
  • Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων κι οποιεσδήποτε συνέπειες από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί ο Ταξιδιώτης οφείλει να ενημερώσει γραπτώς το Skydream το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να δοθεί χρόνος στην εξεύρεση λύσεως του προβλήματος. Οποιαδήποτε διαμαρτυρία ή απαίτηση ή παράπονο πρέπει να απευθύνεται προς το Skydream αμέσως μετά την επιστροφή του ταξιδιού, συνοδευόμενη από τα σχετικά έγγραφα και δικαιολογητικά, και όχι αργότερα από διάστημα επτά (07) εργάσιμων ημερών. Σε επιστολές που θα αποσταλούν μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας το Skydream διατηρεί το δικαίωμα να μην απαντήσει.

Το Skydream δεν θα έχει καμμία απολύτως ευθύνη αποζημίωσης για ζημιές που τυχόν προκληθούν στον Ταξιδιώτη εφόσον οι ζημιές αυτές προέρχονται από πράξεις ή παραλείψεις: α) του ίδιου του πελάτη, β) τρίτου προσώπου ξένου προς την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπονται στη σύμβαση και που οι συμβαλλόμενοι δεν θα μπορούσαν να τις προβλεψουν ή να τις αποφύγουν, γ) από ανωτέρα βία.
Σε κάθε περίπτωση, το Skydream θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και θα προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια στο μέτρο των δυνατοτήτων του, ούτως ώστε τέτοιες καταστάσεις να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
Για όλους τους Ταξιδιώτες απαιτείται η κατοχή ισχύοντος διαβατηρίου.
Ο κάθε Ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την έκδοση, την ισχύ, την εγκυρότητα και τη θεώρηση των ταξιδιωτικών του εγγράφων (διαβατηρίων, αδειών παραμονής και εργασίας κ.α.), που απαιτούνται για την αναχώρηση, διέλευση και παραμονή στις χώρες που περιλαμβάνει το ταξίδι, καθώς και για την επιστροφή τους (για όσους χρειάζεται) στην Ελλάδα.

Οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων πρέπει να ειδοποιούν το Skydream και να συνεργαστούν με τις Πρεσβείες των χωρών τους σε περίπτωση που χρειάζονται θεώρηση για τις χώρες που θα ταξιδέψουν. Τυχόν βοήθεια στην έκδοση όλων των πιο πάνω ταξιδιωτικών εγγράφων ή θεωρήσεων δεν σημαίνει την ευθύνη και την υποχρέωση του Skydream για την απόκτησή τους. Η μη εξασφάλιση και παρουσίαση στις αρχές των ταξιδιωτικών εγγράφων σε ισχύ (διαβατηρίου, θεωρήσεων, αδειών εργασίας, κ.α.) δεν αποτελεί λόγο ανωτέρας βίας για την ακύρωση ενός οργανωμένου ή ατομικού ταξιδιού και, συνεπώς, ο Ταξιδιώτης που τυχόν ακυρώσει ένα οργανωμένο ή ατομικό ταξίδι για αυτούς τους προαναφερθέντες λόγους υπόκειται σε ακυρωτικά έξοδα.

Οι Ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των αποσκευών τους, ώστε αυτές να μην περιλαμβάνουν αντικείμενα ή ουσίες που είναι ή θεωρούνται από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις επικίνδυνες για την ασφάλεια της πτήσης, ή γενικότερα, του ταξιδιού. Επειδή ο κατάλογος των σχετικών αντικειμένων ή ουσιών είναι ανοικτός σε αναθεωρήσεις, ο Ταξιδιώτης πρέπει να ενημερώνεται γι’ αυτές με δική του ευθύνη. Τυχόν αποκλεισμός του Ταξιδιώτη από πτήση ή άλλη μεταφορά από αυτήν την αιτία συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση για τον Ταξιδιώτη για την οποία θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.

Οι Ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και πρέπει να τα εποπτεύουν ανελλιπώς σε όλο το ταξίδι για την ασφάλεια και συμπεριφορά τους. Όσοι συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια θα πρέπει να είναι συνεπείς στις υποδείξεις των συνοδών και των τοπικών ξεναγών και να δείχνουν κατανόηση και καλή διάθεση προς τους λοιπούς Ταξιδιώτες. Επίσης, είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη προσέλευσή τους στους τόπους συγκέντρωσης των διάφορων εκδηλώσεων τους προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κ.α.). Η καθυστέρηση και ασυνέπεια του Ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια τους ταξιδιού, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης. Στην περίπτωση που ο Ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την υπόλοιπη ομάδα Ταξιδιωτών, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός ομάδας βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. Η έλλειψη συνέπειας, εκτός των άλλων προβλημάτων που δημιουργεί, δίνει το δικαίωμα στο συνοδό να αγνοήσει τον αδιάφορο Ταξιδιώτη και στο Skydream να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση για υπηρεσίες που δεν του παρήχθησαν.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πολλά ταξίδια ενδέχεται να προκαλέσουν διαταραχές στη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού των Ταξιδιωτών, ιδιαίτερα τα ταξίδια σε περιοχές με ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας (ψύχος, καύσωνας), ή σε τροπικές και περισσότερο ευαίσθητες ή νοσογόνες περιοχές όπως αυτές της Αφρικής, της Ασίας ή της Νότιας Αμερικής. Ειδικά για τις εκδρομές ανά τον κόσμο όπου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απαιτεί ή συνιστά υγειονομική αγωγή (εμβολιασμό ή λήψη φαρμακευτικής αγωγής) το Skydream ουδεμία ευθύνη φέρει. Συνιστούμε στους Ταξιδιώτες να συμβουλεύονται τον γιατρό τους ή το αρμόδιο Υγειονομικό κέντρο πριν το ταξίδι τους, ιδιαίτερα για άτομα τρίτης ηλικίας. Λόγω συχνών αλλαγών των περιοχών επιδημιών, συνιστούμε πάντα να επικοινωνείτε με την Υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ
Για την έγκυρη εγγραφή και συμμετοχή σε ένα ατομικό ή οργανωμένο ταξίδι ο Ταξιδιώτης πρέπει να καταβάλει το ποσό της προκαταβολής που αναφέρεται στο έγγραφο επιβεβαίωσης κράτησης που αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον Ταξιδιώτη εντός της αναγραφόμενης σε αυτό προθεσμίας, ενώ το υπόλοιπο που αναγράφεται στο έγγραφο επιβεβαίωσης κράτησης θα πρέπει να εξοφληθεί το αργότερο μέχρι και 30 ημέρες πριν την αναχώρησή του. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνουν το Skydream να δεσμεύει θέσεις. Οι κρατήσεις για τις προσφερόμενες υπηρεσίες από το Skydream γίνονται με την έκδοση του προγράμματος και μέσα στην καθοριζόμενη για κάθε ταξίδι προθεσμία εγγραφής που, ωστόσο, δεν υποχρεώνει το Skydream να εξασφαλίσει θέση στον ενδιαφερόμενο, αν στο μεταξύ έχουν εξαντληθεί οι προβλεπόμενες θέσεις (κάτι για το οποίο το Skydream οφείλει να ενημερώσει τον Ταξιδιώτη). Η πληρωμή και εξόφληση του ποσού μπορεί να γίνει είτε με κατάθεση σε έναν από τους Τραπεζικούς Λογαριασμόυς του Skydream είτε με τη χρέωση της πιστωτικής κάρτας του Ταξιδιώτη. Στην πρώτη περίπτωση είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική αποστολή (με e-mail) αντίγραφου του αποδεικτικού κατάθεσης της τράπεζας στην οποία έγινε η κατάθεση με αναφορά του ονόματος του καταθέτη. Στη δεύτερη περίπτωση είναι απαραίτητη η επισύναψη εξουσιοδότησης για τη χρεώση πιστωτικής κάρτας με την υπογραφή του κατόχου της κάρτας.

Στην τιμή του ταξιδιού περιλαμβάνονται μόνο οι υπηρεσίες που ρητά αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.skydream.gr καθώς και στο έντυπο επιβεβαίωσης της κράτησης. Στη διάρκεια του ταξιδιού συνυπολογίζονται οι ημέρες αναχώρησης και άφιξης. Οι ακριβείς ώρες αναχώρησης και επιστροφής δεν ελέγχονται από το Skydream, στο βαθμό που εξαρτώνται από τα διαθέσιμα δρομολόγια των αεροπορικών εταιριών, και, βεβαίως, ούτε οι τυχόν καθυστερήσεις. Επιπλέον, στην περίπτωση των Ομαδικών Ταξιδιών, η πραγματοποίηση της Εκδρομής εξαρτάται και από ένα ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων. Εάν ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, το Skydream έχει δικαίωμα να ματαιώσει την πραγματοποίηση της Εκδρομής. Σε αυτή την περίπτωση, προτείνεται στον Ταξιδιώτη άλλη εκδρομή, παραπλήσια στην ματαιωθείσα και σε όσο το δυνατόν πλησιέστερη ημερομηνία. Εάν ο Ταξιδιώτης αρνηθεί την συμμετοχή του στην εναλλακτικά προτεινόμενη Εκδρομή, τα χρήματα που έχουν καταβληθεί από αυτόν του επιστρέφονται στο ακέραιο, χωρίς καμία επιπλέον υποχρέωση του Γραφείου.

ΤΙΜΕΣ
Όλες οι αναγραφόμενες τιμές υπολογίστηκαν με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες του Eυρώ σε σχέση με τα ξένα συναλλάγματα (για τα ταξίδια του εξωτερικού), τις τιμές των καυσίμων, το κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών, τους αεροπορικούς και ακτοπλοϊκούς ναύλους που ίσχυαν την περίοδο έκδοσης του προγράμματος καθώς και κάθε άλλο παράγοντα κόστους. Το Skydream εξαντλεί κάθε δυνατότητα πρόβλεψης αλλά διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής, όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν απροειδοποίητα, όπως σε περίπτωση αλλαγής των ναύλων, ανατιμήσεως ξένων συναλλαγματικών μονάδων ή οποιασδήποτε ανατροπής των αρχικών κοστολογικών δεδομένων, όπως αύξηση του κόστους καυσίμων, των φόρων αεροδρομίων και λιμένων και ανατιμήσεις ή φόρους που τα κράτη ήθελαν να επιβάλουν, μετά την έκδοση του προγράμματος. Οι αλλαγές των τιμών κοινοποιούνται αμέσως στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα www.skydream.gr. Η αλλαγή των τιμών μπορεί να προκύψει και μετά τη δήλωση συμμετοχής του Ταξιδιώτη. Σε αυτή την περίπτωση ο Ταξιδιώτης έχει δικαίωμα να αποδεχθεί την ανάλογη αύξηση της τιμής του ταξιδιού ή να ακυρώσει τη συμμετοχή του, εφόσον το επιθυμεί, ωστόσο, σε μια τέτοια περίπτωση υπόκειται σε ακυρωτικά έξοδα. Εάν ο Ταξιδιώτης επιθυμεί σε ένα οργανωμένο ταξίδι παράταση διαμονής ή αλλαγή πτήσεων ή άλλη επιπρόσθετη υπηρεσία που είναι διαφορετική ή δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα του οργανωμένου ταξιδιού, η διευθέτησή της απαιτεί την καταβολή €20 ανά αλλαγή/ανά άτομο σαν λειτουργικό κόστος διεκπεραίωσης, πέραν της επιβάρυνσης που θα προκύψει από την αλλαγή ή υπηρεσία (επιβάρυνση διαφοράς ναύλου, κόστος επιπλέον υπηρεσιών). Το ποσόν των €20 ανά αλλαγή/ανά άτομο απαιτείται και για κάθε αλλαγή/παράταση από την αρχικώς ζητηθείσα κράτηση αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών εισιτηρίων ή διαμονής σε ξενοδοχεία ή πρόσθετης υπηρεσίας, εφόσον τέτοια αλλαγή είναι εφικτή. Το Skydream διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι πριν την αναχώρηση για λόγους ανωτέρας βίας ή ασφάλειας, ήτοι για περιστάσεις ξένες προς της βούλησή του, ασυνήθεις ή/και απρόβλεπτες. Σε αυτή την περίπτωση το Skydream υποχρεούται να ειδοποιήσει τους συμμετέχοντες Ταξιδιώτες για την ακύρωση 3 ημέρες πριν την αναχώρηση, επιστρέφοντας στον Ταξιδιώτη τα ποσά που έχει καταβάλει ή προσφέροντας κάποιο άλλο ταξίδι, χωρίς άλλη ευθύνη του. Αντιθέτως, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψουν έκτακτες συνθήκες και για να εξασφαλισθεί η ασφαλής πορεία του ή και ο επαναπατρισμός των συμμετεχόντων απαιτηθούν κάποια έκτακτα έξοδα, οι Ταξιδιώτες είναι υποχρεωμένοι να δεχθούν να πληρώσουν επιτόπου τα έξοδα αυτά. Τυχόν προσωρινή κάλυψη των εν λόγω εκτάκτων εξόδων από το Skydream δεν σημαίνει με κανένα τρόπο αποδοχή ευθύνης εκ μέρους του παρά μόνο προσωρινή οικονομική εξυπηρέτηση του Tαξιδιώτη, με υποχρέωση του τελευταίου για την άμεση τακτοποίηση της δαπάνης αμέσως μετά την επιστροφή του.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Παιδιά 2 – 12 ετών πληρώνουν συνήθως μειωμένο αεροπορικό ή ακτοπλοϊκό εισιτήριο κατά 75% έως 30% του ναύλου ανάλογα τον προορισμό και, κατά περιπτώσεις, μειωμένο κόστος διαμονής, σε περίπτωση που μένουν στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς τους. Παιδιά κάτω των δύο ετών πληρώνουν μόνο το 10% του αεροπορικού ναύλου, αλλά δεν δικαιούνται θέση και γεύμα στο αεροπλάνο ούτε μεταφορά αποσκευών ούτε γεύματα στην εκδρομή, ούτε παιδική κλίνη στα ξενοδοχεία. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι σε ειδικά ναυλωμένες πτήσεις (τσάρτερ) συνήθως δεν παρέχεται καμία παιδική ή νηπιακή έκπτωση.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Για την εξασφάλιση ξενοδοχείων και άλλων απαραίτητων υπηρεσιών, το Skydream μπορεί να πληρώνει σημαντικά ποσά πριν από την πραγματοποίηση των ταξιδιών που έχει προγραμματίσει και να δεσμεύεται με συγκεκριμμένες υποχρεώσεις αποζημίωσης σε περίπτωση μερικής ή ολικής ακύρωσης. Γι’ αυτό και είναι με τη σειρά του υποχρεωμένο να παρακρατήσει ολόκληρη την προκαταβολή ή και να ζητήσει συμπληρωματική πληρωμή σε περίπτωση άκαιρης ακύρωσης (βλ. αναλυτικότερα κατωτέρω). Θεωρείται άκαιρη οποιαδήποτε ακύρωση γίνεται (απαραίτητα γραπτώς) μέσα στις 29 τελευταίες μέρες που προηγούνται της έναρξης του ταξιδιού, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στην περιγραφή της εκδρομής. Σε περίπτωση ακύρωσης από 29 ημέρες έως 24 ώρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού είναι δυνατόν να παρακρατηθεί το συνολικό ποσό της αξίας της εκδρομής. Επιπλέον ο Ταξιδιώτης επιβαρύνεται και με τα έξοδα που έχουν καταβληθεί από το Skydream για λογαριασμό του (όπως και, μεταξύ άλλων, την εγγραφή σε συνέδρια ή σεμινάρια, τα εισιτήρια ψυχαγωγικών, αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων, την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων κτλ).
Δεν παρέχεται δικαίωμα ακύρωσης λόγω αλλαγής ώρας πτήσεων από πρωί σε βράδυ ή το αντίστροφο, ή λόγω αντικατάστασης των ξενοδοχείων με άλλα της ίδιας ή και ανώτερης κατηγορίας, ή λόγω αναγκαστικών επουσιωδών αλλαγών στο πρόγραμμα που δεν αλλάζουν σημαντικά τον όλο χαρακτήρα του οργανωμένου ταξιδιού. Επίσης δεν παρέχεται δικαίωμα ακύρωσης συμμετοχής λόγω ασθένειας, ή ιατρικές επεμβάσεις και ατυχήματα του Ταξιδιώτη πριν την ημερομηνία αναχώρησης. Εναλλακτικά, ο Ταξιδιώτης που αδυνατεί να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι, για το οποίο έχει ήδη πληρώσει προκαταβολή ή και εξόφληση, μπορεί να εκχωρήσει την κράτησή του σε άλλο πρόσωπο, το οποίο πληροί όλους τους απαιτούμενους όρους για το οργανωμένο ταξίδι, αφού πρωτίστως ενημερώσει το Skydream γραπτώς τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στην περιγραφή του συγκεκριμμένου ταξιδιού. Τυχόν έξοδα (συνήθως το κόστος αεροπορικών εισιτηρίων μη εκχωρήσιμων) που προκύπτουν από την εν λόγω εκχώρηση επιβαρύνουν τον πελάτη. O Ταξιδιώτης που εκχωρεί και ο Ταξιδιώτης που αποδέχεται τη συμμετοχή του στο οργανωμένο ταξίδι ευθύνονται αλληλεγγύως έναντι του γραφείου για το οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού, καθώς και για ενδεχόμενα πρόσθετα έξοδα που θα προκύψουν από την εν λόγω εκχώρηση. Tο γραφείο δικαιούται, σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί ο λογαριασμός μέχρι την ώρα της αναχώρησης, να ζητήσει την εξόφληση με κάθε νόμιμο μέσο.
Οι ακυρώσεις γίνονται εγγράφως προς το Skydream και ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγγραφής και αναχώρησης της εκδρομής επιδέχονται τις παρακάτω παρακρατήσεις:

Προ των 41 ημερών παρακρατούνται €50 για κάθε άτομο για οργανωτικά και τηλεπικοινωνιακά έξοδα.

Επιπροσθέτως από 40 – 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση της εκδρομής παρακρατείται το 50% της αξίας της εκδρομής.

Από 29 ημέρες έως και την ημέρα της αναχώρησης παρακρατείται το 100% της αξίας της εκδρομής.

Για ειδικές αναχωρήσεις, εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων ή κρουαζιέρες ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή ειδικά ναυλωμένα πλοία, οι παραπάνω αναφερόμενες χρονικές περίοδοι πιθανώς να είναι πολύ μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα.

Το Skydream καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποφευχθούν οι παραπάνω χρεώσεις/ακυρωτικά όταν η ακύρωση προκύπτει από ασθένεια, ατυχήματα, ιατρικές εξετάσεις και παρόμοιους λόγους, οι οποίοι δεν δημιουργούν προϋποθέσεις ακύρωσης σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας χωρίς παρακράτηση των ακυρωτικών. Γι’ αυτό σας συνιστούμε τη σύναψη ιδιωτικής ασφάλειας για τα ποσά που επιθυμείτε καθώς και για την κάλυψη των ακυρωτικών τους για ασθένεια, ατυχήματα, ιατρικές εξετάσεις κ.λ.π. Η τακτοποίηση λογαριασμών που αφορούν ακυρώσεις γίνεται από το γραφείο μας το πολύ 5 ημέρες μετά το πέρας του ταξιδιού.

ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

Για τα ατομικά ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με όρους του εκάστοτε ναύλου των αεροπορικών εταιρειών καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου. Οι όροι ακυρώσεων αναγράφονται στο έγγραφο επιβεβαίωσης κράτησης (Booking Confirmation).

Για τα οργανωμένα ταξίδια που έχουν καταρτιστεί κατόπιν παραγγελίας (on request) οι όροι ακυρώσεων και το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης αναγράφονται στην αρχική ενημερωτική πρόταση του γραφείου μας που αποστέλλεται με e-mail στον εκπρόσωπο του γκρουπ, καθώς και στο έγγραφο επιβεβαίωσης κράτησης με την επιβεβαίωση των υπηρεσιών. Σε περίπτωση που η προκαταβολή/εξόφληση δεν κατατεθεί εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος από έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες το Skydream διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το ταξίδι. Οι ταξιδιώτες έχουν την υποχρέωση καταβολής των προβλεπόμενων ακυρωτικών. Συγκεκριμένα για την κατάρτιση του προγράμματος κατόπιν παραγγελίας παρακρατούνται 100 Ευρώ από τον κάθε ταξιδιώτη ως αμοιβή κατάρτισης του προγράμματος και του χρόνου εξυπηρέτησης αυτών.

ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Για τις μεμονωμένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες τα ακυρωτικά ισχύουν ως ακολούθως:

Κρατήσεις ξενοδοχείων μέσω της ιστοσελίδας www.skydream.gr. Το χρονοδιάγραμμα επιβεβαίωσης των κρατήσεων αναγράφεται  στην επιβεβαίωση που λαμβάνει ο ταξιδιώτης στο e-mail του τη στιγμή της κράτησης. Σε περίπτωση μη εξόφλησης της κράτησης εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας η κράτηση ακυρώνεται αυτόματα. Σε περίπτωση εξόφλησης μέσω πιστωτικής κάρτας αποστέλλεται αυτόματα στον Ταξιδιώτη το Voucher της διαμονής το οποίο έχει υποχρέωση να επιδείξει κατά το check in στο ξενοδοχείο.

Έκδοση Τουριστικής βίζας για την Κούβα. Μετά την έκδοση της Βίζας από το γραφείο μας τα ακυρωτικά έξοδα είναι 100% του κόστους της υπηρεσίας.

Έκδοση Ταξιδιωτικής Ασφάλισης. Μετά την έκδοση της ταξιδιωτικής ασφάλισης ενδεχόμενες αλλαγές ή ακυρώσεις βαρύνουν τον ταξιδιώτη με γραφειοκρατικά έξοδα 20 Ευρώ κατ’ άτομο. Οι αλλαγές ή ακυρώσεις θα πρέπει να ζητηθούν εγγράφως το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών πριν την ημερομηνία αναχώρησης.

Παροχή ταξιδιωτικών πληροφοριών για την Κούβα. Ακυρώσεις τελευταίας στιγμής 2 ημερών πριν των επιβεβαιωμένων συναντήσεων/ραντεβού για το σχεδιασμό του ταξιδιού ή για την παροχή πληροφοριών για την Κούβα βαρύνουν τον ταξιδιώτη με ακυρωτικά 100% του κόστους της συνάντησης. Ο Ταξιδιώτης μπορεί να επαναπρογραμματίσει τη συνάντηση 1 φορά σε μεταγενέστερη ημερομηνία εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα ραντεβού.

AΣΦΑΛΙΣΗ
Το Skydream έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης με την AXA Ασφαλιστική, σύμφωνα με την κοινοτική και ελληνική νομοθεσία (ΠΔ. 339/1996), που καλύπτει τυχόν αξιώσεις πελατών, οι οποίες προέρχονται από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση οργανωμένου ταξιδιού, καθώς επίσης και σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης με την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων στους Ταξιδιώτες, καθώς και τον επαναπατρισμό. Αντίγραφο του ανωτέρω ασφαλιστηρίου συμβολαίου παραδίδεται στους Ταξιδιώτες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον ζητηθεί. Επιπλέον παρέχεται δυνατότητα ταξιδιωτικής ασφάλειας που καλύπτει έξοδα ιατροφαρμακευτικών δαπανών καθώς και έξοδα καθυστέρησης πτήσης και αποσκευών με επιπλέον κόστος.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ / ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Όλα τα χρησιμοποιούμενα από το Skydream καταλύματα έχουν τη νόμιμη και σε ισχύ άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους υποδοχής. Δεν υπάρχει ενιαία διεθνής κατάταξη των ξενοδοχείων, εντούτοις, έχει γίνει αποδεκτή ή χρήση των αστέρων και ισχύει ως εξής:

2* = Τουριστική

3* = Β΄ κατηγορία

4* = Α΄ κατηγορία

5* = Πολυτελείας

Τα δωμάτια στα περισσότερα ξενοδοχεία ανά τον κόσμο έχουν μελετηθεί ώστε να φιλοξενούν δύο κλίνες. Ως εκ τούτου, συνήθως τα τρίκλινα δωμάτια είναι στην πραγματικότητα δίκλινα με την προσθήκη μιας επιπλέον κλίνης. Ορισμένα ξενοδοχεία δέχονται την προσθήκη και τέταρτης κλίνης προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι Ταξιδιώτες, είναι όμως αυτονόητο ότι ο χώρος θα είναι αισθητά περιορισμένος. Συνήθως, τα δωμάτια παραδίδονται στις 14:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 12:00 της ημέρας αναχώρησης. Το Skydream, βέβαια, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρατείνει το όριο παραμονής ώστε να εξυπηρετούνται οι Ταξιδιώτες που αναχωρούν με βραδινές ή πολύ πρωινές πτήσεις. Η εξυπηρέτηση αυτή θα υπάρχει εάν και εφόσον τα δωμάτια δεν έχουν δοθεί σε άλλους πελάτες του ξενοδοχείου. Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης των μεμονωμένων Ταξιδιωτών στο ξενοδοχείο, όπως για παράδειγμα μετά την ημέρα της προγραμματισμένης άφιξής τους, και εφόσον δεν έχουν ενημερώσει σχετικά, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να διαθέσει και την υπόλοιπη κρατημένη περίοδο εάν του ζητηθεί. Επομένως, τυχόν καθυστερήσεις στις ανταποκρίσεις πτήσεων μεμονωμένων Ταξιδιωτών προς μακρινούς προορισμούς πρέπει να αναφέρονται στο Skydream, ώστε να ειδοποιούνται τα ξενοδοχεία στους κατά περίπτωση τόπους προορισμού.

Τα ποτά, εκτός αν ρητώς αναφέρεται, δεν περιλαμβάνονται στην τιμή της ημιδιατροφής ή της πλήρους διατροφής. Το αυτό ισχύει και για την περίπτωση άλλων προσωπικών λογαριασμών οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του δωματίου. Υπενθυμίζουμε στους Ταξιδιώτες να εξοφλήσουν τυχόν προσωπικούς λογαριασμούς (τηλεφωνήματα, ποτά κ.λπ.) πριν την αναχώρησή τους από το ξενοδοχείο. Σε καμία περίπτωση το Skydream δεν επιβαρύνεται τους προσωπικούς λογαριασμούς Ταξιδιωτών.

ΓΕΥΜΑΤΑ
Τα οργανωμένα ταξίδια περιλαμβάνουν τα αναφερόμενα στο συμφωνηθέν πρόγραμμα του οργανωμένου ταξιδιού προγεύματα και γεύματα. Το Skydream προσπαθεί κατά τη διάρκεια των οργανωμένων ταξιδιών να φροντίζει για την καλύτερη δυνατή διατροφή των Ταξιδιωτών, αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ποσοτική ανεπάρκεια ή για την ποιότητα των γευμάτων αφού αυτά καθορίζονται αποκλειστικά από τα ίδια ξενοδοχεία/τοπικά εστιατόρια.
Στις αναχωρήσεις Χριστουγέννων και Νέου Έτους δεν περιλαμβάνεται Εορταστικό δείπνο στα ξενοδοχεία και το προσφερόμενο φαγητό πολλές φορές είναι γεύμα.

AΠOΣKEYEΣ
Κάθε Ταξιδιώτης δικαιούται στην οικονομική θέση τη μεταφορά μιας βαλίτσας μέχρι 20 κιλών. Το Skydream δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που χαλάσει μια βαλίτσα και αξίωση αποζημίωσης δεν γίνεται δεκτή για πιθανή φθορά βαλίτσας. Συνιστούμε στους Ταξιδιώτες, αν είναι δυνατόν, να έχουν μόνο μια αποσκευή και όχι πολλές μικρές οι οποίες δυσχεραίνουν τις μετακινήσεις. Στα οργανωμένα ταξίδια ενδέχεται να επιτρέπεται η μεταφορά μιας μόνο χειραποσκευής με τα απολύτως απαραίτητα.
Η ταξιδιωτική ασφάλεια καλύπτει τις δαπάνες λόγω καθυστέρησης άφιξης αποσκευών στον τόπο προορισμού περισσότερο από τέσσερις ώρες μετά την άφιξη του ιδίου. Στην περίπτωση αυτή καλύπτονται τα έξοδα για την αγορά απαραιτήτων και μόνο ατομικών ειδών, συμπεριλαμβανομένων και ειδών ρουχισμού. Οι αγορές πρέπει να γίνουν εντός τεσσάρων ημερών από την ώρα άφιξης του Ταξιδιώτη στον προορισμό και πριν από την άφιξη των αποσκευών του και να μην υπερβαίνουν το ποσό που ορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Ο Ταξιδιώτης υποχρεούται να έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ανεύρεση των αποσκευών του και οφείλει να ειδοποιήσει τον ασφαλιστικό φορέα εντός οκτώ ημερών για το συμβάν. Παράλληλα θα πρέπει να προσκομίσει στην ασφαλιστική εταιρία το αντίγραφο του εισιτηρίου του, τις αποδείξεις των εξόδων του και κάθε επίσημο έγγραφο το οποίο θα αποδεικνύει το προγραμματισμένο ταξίδι, το check in και την καθυστέρηση. Επίσης ο Ταξιδιώτης ο οποίος δεν παρέλαβε τις αποσκευές του είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στην ασφαλιστική εταιρία έγγραφη καταγγελία εναντίον της αεροπορικής εταιρίας και το απόκομμα παράδοσης των αποσκευών.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Στα αεροδρόμια και στα λιμάνια οι Ταξιδιώτες θα πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον δύο ώρες πριν την αναχώρηση τους. Αν δεν προβλέπεται Συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώσουν τις επόμενες πτήσεις τους με την αεροπορική εταιρεία και να βεβαιωθούν από ποιό αεροδρόμιο και σταθμό αναχωρεί η πτήση καθώς και την ώρα της. Προτρέπονται να έχουν μαζί τους πάντα το διαβατήριό τους και να έχουν τακτοποιήσει από την προηγουμένη ό,τι μπορεί να χρειαστεί στο δωματίο ή την καμπίνα, ώστε να έχουν τη δυνατότητα του έγκαιρου ελέγχου.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Το Skydream και ο Ταξιδιώτης δεσμεύονται από κοινού να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει. Σε περίπτωση οριστικής εξώδικης διαφωνίας, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα Δικαστήρια Αθηνών.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Οργανωμένο ταξίδι, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 339/1996 είναι προκαθορισμένος συνδυασμός τουλάχιστον δύο εκ των ακολούθων στοιχείων, ήτοι, μεταφοράς, διαμονής, άλλων τουριστικών υπηρεσιών μη συμπληρωματικών της μεταφοράς ή της διαμονής, που αντιπροσωπεύουν σημαντικό τμήμα του οργανωμένου ταξιδιού, εφόσον η εν λόγω παροχή υπερβαίνει τις 24ώρες ή περιλαμβάνει μία διανυκτέρευση και προσφέρεται προς πώληση σε μία συνολική τιμή.